11 ธ.ค. 2561
บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายวัดศาลาปูวรวิหาร ณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดประเพณีกฐินกาล และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป