13 พ.ย. 2562
แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

12.11.2019


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) การดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ พัฒนาเป็นชุดผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ พร้อมถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอด ให้กับภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล และเป็นประโยชน์ของผู้บริโภค

เอกสารเพิ่มเติม: