13 พ.ย. 2562
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "ผู้รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "ผู้รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"

โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวอช)