29 ก.ย. 2559
ประกาศ : ข่าวสารถึงบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่านเพื่อทราบ

1. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2. กำหนดการฝึกซ้อมย่อยคณะฯ
3. กำหนดการประเมินการฝึกซ้อมย่อยโดยอนุกรรมการฝึกซ้อมกลาง
4. กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559
5. ลำดับและรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: