29 ก.ย. 2559
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ภายใน 31 ตุลาคมนี้

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี พุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา คือ

1. หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ได้ที่
http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

***หมายเหตุ*** ผู้เสนอผลงานสามารถเลือกตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ หรือ ตีพิมพ์ทั้งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล annualconference@ku.ac.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: