19 ต.ค. 2559
ขอถวายพระราชสมัญญา “อุตสาหกรรมเกษตรราชัน”

ด้วยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ประจักษ์โดยทั่วไปตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร) และขอถวายพระราชสมัญญา "อุตสาหกรรมเกษตรราชัน" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ทรงเป็นพระประมุขนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างแท้จริง ทรงเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตรไปยังพสกนิกรทุกภูมิภาคเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความผาสุกถ้วนหน้า พระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การบรรจุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
โครงการต่างๆ ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จัดทำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อาทิ โรงโคนมสวนจิตรลดา ศูนย์นมจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา โรงนมข้นหวาน โครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาการเลี้ยงโคนม เช่น ฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์กและโครงการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี โครงการโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา โครงการโรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์และโรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง โครงการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก และโครงการอื่นๆ เช่น โรงกลั่นแอลกอฮอล์ การผลิตน้ำกลั่น และการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งล้วนเป็นคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้
“สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้”
ข้าพระพุทธเจ้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์