25 ต.ค. 2559
แบบฟอร์มและหลักการในการขอรับการพิจารณารับรอง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอแจ้งความคืบหน้าว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้แนบแบบฟอร์มและหลักการในการขอรับการพิจารณารับรองฯ มาดังเอกสารแนบ

เอกสารเพิ่มเติม: