10 พ.ย. 2559
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารเพิ่มเติม: