10 พ.ย. 2559
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารเพิ่มเติม: