25 พ.ย. 2559
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้นิสิตหยุดเรียน

ให้นิสิตทุกชั้นปี (บางเขน) หยุดเรียนในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าร่วมงานวันที่ระลึก "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 


***นิสิตที่จะเข้าร่วมงานต้องแต่งกายชุดนิสิตพิธีการ***

เอกสารเพิ่มเติม: