25 พ.ย. 2559
นิสิตแลกเปลี่ยน โครงการ ASEAN International Mobility of Student (AIMS) ปี 2016 เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เพื่อศึกษาดูงาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กล่าวต้อนรับ และพาเยี่ยมชม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี หัวหน้าภาคฯ และ ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 และ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร