9 ธ.ค. 2559
Toyota Tsusho (Thailand)Co., Ltd., Embassy of Japan JETRO, Bangkok & JCC visit AI Kasetsart 7 December 2016

Toyota Tsusho (Thailand)Co., Ltd., Embassy of Japan JETRO, Bangkok & JCC เยี่ยมชม หารือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ผู้แทนภาควิชาฯ และ รศ.ดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 5502 อาคาร 5 ชั้น 5 สถานที่รอบบริเวณคณะฯ และรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: