13 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยีการอาหาร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559และติดตามประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

เอกสารเพิ่มเติม: