28 ธ.ค. 2559
คณะทำงานด้านการวิจัย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมระดมสมองกลุ่มเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0

คณะทำงานด้านการวิจัย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมระดมสมองกลุ่มเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง นวัตกรรมพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนเปิดการประชุม ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสาย เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน