6 ม.ต. 2560
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “อุตสาหกรรมเกษตร 4.0”

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ในการนี้สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตร 4.0”
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ
(1) การบรรยายพิเศษ (2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3)
เรื่อง “Bio Economy วิถีเศรษฐกิจพอเพียงรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0” ห้อง ศร.3-301 เวลา 09.00 – 09.30 น.
เรื่อง “ไอทีเพื่อเกษตรกร 4.0” ห้อง ศร.3-204 เวลา 13.30 – 14.30 น.
(2) การเสวนาพิเศษ (2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3)
เรื่อง “How to Build up Agro-Industry 4.0 through Science and Technology
under Sustainability Way” และ “แนะนำผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator)
Thailand 4.0” ห้องประชุม ศร.3-301 เวลา 09.30 – 12.00 น.
(3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.45 – 15.35 น. ณ ห้องประชุม ศร.3-204 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
(4) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังเอกสารแนบ (1) กำหนดการภาคบรรยาย (2) กำหนดการภาคโปสเตอร์
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://annualconference.ku.ac.th

คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: