19 ม.ต. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี" โดย ดร.กิติพงษ์ รัตราภรณ์ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี !!!
ท่านใดสนใจติดต่อ ปิณฑิตา ปิญญาดี
โทร : 098-1912657
E-mail: trf.agribiot@gmail.com
face: http://www.facebook.com/AgriBiotTRF

เอกสารเพิ่มเติม: