26 ม.ต. 2560
ประกาศ : ให้นิสิตหยุดเรียน

เรียน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต

ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดกิจกรรมดังนี้

- วันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงให้นิสิต วิทยาเขตบางเขน ทุกระดับ ทุกชั้นปี หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด : เอกสารแนบ

ที่มา : สำนักะเบียนประมวลผล

เอกสารเพิ่มเติม: