24 ก.พ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ท่าน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร และ รักษาการแทนคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางรำพวน ม่วงสีตอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 ให้กับ ท่าน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์