24 ก.พ. 2560
School of Chemical & Life Sciences ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560, Dr. Joel Lee, Director, Mr. Wong Poh Seng and Dr. Richard Khaw, Assistant Director จาก School of Chemical & Life Sciences ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และ ดร.ศิวาพร โอเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร