24 ก.พ. 2560
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันอาหาร เข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว โดย ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย และ รศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ อาจารย์ประจำจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อพัฒนากลุ่มฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ซื้อ และหน่วยงานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร