24 ก.พ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “อุตสาหกรรมเกษตร 4.0”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “อุตสาหกรรมเกษตร 4.0” โดยมี ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bio Economy วิถีเศรษฐกิจพอเพียงรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0” โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อด้วยการเสวนาพิเศษ เรื่อง “How to Build up Agro-Industry 4.0 through Science and Technology under Sustainability Way” ร่วมเสวนา โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ คุณวรวัฒน์ บุญหลาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสมพิศ มะโน ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ก่อตั้งเครือข่าย Innothai ผู้ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และแนะนำผู้บูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) Thailand 4.0 โดย ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี ภาควิชาภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สุรังศี เดชเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วงบ่ายการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไอทีเพื่อเกษตรกร 4.0” โดย ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ ดร.จุมพล วรสายัณห์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อด้วยการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ประธาน Session โดย ดร.จุมพล วรสายัณห์ โดย ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ เลขานุการ ผลงานการบรรยาย เรื่อง “Effects of Washing and Extraction with Salt on Characteristics of Salmon (Salmo salar) Bone Extract” By Ahsanatun Syahidawati and Kanokrat Limpisophon (อก.23/O193)
และ เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารจากช่องทางฟูดทรัค” โดย กรกฎ นิ่มโชคชัยรัตน์ และอัจฉรา เกษสุวรรณ (อก.22/O185)