13 มี.ค. 2560
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากสภาอุตสาหกรรมเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร และจับมือกันสร้างความร่วมมือระดมความคิดในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 คลัสเตอร์นำร่องสำคัญ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหาร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตร และ คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต งานดังกล่าวขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร