22 มี.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกบูท ในงานการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านได้กล่าวว่า การพัฒนาประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 จะต้อง “ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย “องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” จะเป็นปัจจัยสำคัญที่การขับเคลื่อนประเทศให้ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สร้างเสริมความมั่งคั่ง และก่อเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา การนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศนั้น จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง มิใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การขับเคลื่อน Thailand 4.0 จึงควรเน้นย้ำในการแปลงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับพี่น้องเกษตรกร ทั้งชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน และชาวประมง ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศอย่างแท้จริง
และภายในงานนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมแสดงผลงานวิจัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ที่เป็นนวัตกรรม 4.0 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต ของคณะฯ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน