5 เม.ย. 2560
คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลราชวิถี (SRJ 02) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Food Innovation Center

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลราชวิถี (SRJ 02) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Food Innovation Center ณ ห้องโถงแห่งปราชญ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำข้อมูลไปคิดโครงการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจ โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ นางวิภา สุโรจนะเมธากุล นักวิจัยเชี่ยวชาญ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: