7 เม.ย. 2560
คณะกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) เยี่ยมชมและหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) นำโดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมและหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะผู้บริหารคณะฯ และผู้แทนภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ