20 เม.ย. 2560
พิธีมอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวน 13 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากเงินกองทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่
ประเภท ก. ทุนละ 20,000 บาท ช่วยงานคณะฯ จำนวน 60 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา
1. น.ส.จุฑามาศ จูฑพันธนะ ชั้นปีที่ 4 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (เข้าร่วมพิธีฯ)
ทุนประเภท ข. ทุนละ 15,000 บาท ช่วยงานคณะฯ จำนวน 50 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา
2. น.ส.พรชนก ชมพูงาม ชั้นปีที่ 4 สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ (เข้าร่วมพิธีฯ)
3. น.ส.สิรภัทร จำเริญภิญโญ ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (เข้าร่วมพิธีฯ)
4. น.ส.ภัทราภรณ์ เนตรทอง ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เข้าร่วมพิธีฯ)
ทุนประเภท ค. ทุนละ 10,000 บาท ช่วยงานคณะฯ จำนวน 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา
5. น.ส.ฉัตรสุดา สหสินธพ ชั้นปีที่ 4 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (เข้าร่วมพิธีฯ)
6. น.ส.เยาวพา สิทธิเจริญธรรม ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เข้าร่วมพิธีฯ)
7. น.ส.จารวี ดอกเดื่อ ชั้นปีที่ 3 สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เข้าร่วมพิธีฯ)
8. นายณภัทร อุษาวัฒนากูล ชั้นปีที่ 2 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เข้าร่วมพิธีฯ)
9. น.ส.ณัฐธยาน์ ธนเศรษฐวิศาล ชั้นปีที่ 2 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทุนประเภท ง. ทุนละ 8,000 บาท ช่วยงานคณะฯ จำนวน 30 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา
10. นายเกรียงศักดิ์ กันสุธา ชั้นปีที่ 4 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เข้าร่วมพิธีฯ)
11. น.ส.ณัฐชา ศิริวาริน ชั้นปีที่ 4 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เข้าร่วมพิธีฯ)
12. น.ส.ดาราวดี วัฒนสิทธิ์ ชั้นปีที่ 4 สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ทุนประเภท จ. ทุนละ 5,000 บาท ช่วยงานคณะฯ จำนวน 20 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา
13. นายยุทธนา สุขกาย ชั้นปีที่ 1 สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: