27 เม.ย. 2560
นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังรายชื่อต่อไปนี้ นายณัฐสิทธิ์ ฉันทจิตปรีชา นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวปัณฑารีย์ มานะกุล นายจิตติพล อินทราวิชกุล นางสาวสุชัญญา สุระพิณชัย และ นางสาวสาธินี โกวิทธรรมาวัฒนา นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งานดังกล่าว ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: