18 พ.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านการคัดเลือกจาก โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้สมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการคัดเลือกติดอันดับ 1 ใน 5 คณะ ซึ่งคัดเลือก โดย ที่ปรึกษาโครงการฯ รศ.ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา พร้อมทีมงาน จึงมีกำหนดให้จัดกิจกรรม Pre Validation คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย คณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้แทน และ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ที่ปรึกษาได้ทำความเข้าใจในบริบทของคณะฯ และจุดอ่อนที่ต้องการปรับปรุงจากผลการวิเคราะห์ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 – 6 และ ได้รับคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์จากที่ปรึกษาต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: