24 พ.ค. 2560
งานวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 37 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 37 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 โดยคณะฯ จัดให้มีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ และส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคลากร โดย คณะฯต่างๆมาร่วมแสดงความยินดี


และในวันดังกล่าวยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคนดีศรีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้กับศิษย์เก่าที่มีความสำเร็จในด้านวิชาชีพและหน้าที่การงานในสาขาวิชา ด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม หรือด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก ซึ่งมีดังรายชื่อดังต่อไปนี้


นายอัศวิน  ปั้นบุญชู ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (AI.11, KU.50) ตำแหน่ง Marketing Support Mgr. (Siam Toppan PackagingCo.,Ltd)


นางเมธาวี  อ่างทอง ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสินค้าสิ่งทอ รุ่นที่ 1 (TTS) ตำแหน่ง Senior Designer บริษัท ธานิศรเอ.ฟอร์ม จำกัด


ดร.อริยา  จิระเลิศพงษ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (AI.19, KU.58) ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาช่อง กรุ๊ป จำกัด


นายสมชาย  อัศวปิยานนท์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (AI.19, KU.39) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นเอสแอลฟูดส์ จำกัด


 


รศ.ดร.กล้าณรงค์  ศรีรอต ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (KU 29) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: