25 พ.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และการบริหารงานวิจัย กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ และบุคลากร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ มีผู้ร่วมศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 26 ท่าน ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน บุคลากรในสังกัดสำนักงาน และสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: