25 พ.ค. 2560
คณะนักวิชาการ จาก Philippine Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะนักวิชาการ จาก Philippine Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร การเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อเจรจาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน อาทิการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนิสิต ในด้านเทคโนโลยีการศึกษา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสีเขียว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: