20 มิ.ย. 2560
คณะผู้บริหารระดับสูง จาก สถาบัน National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย บุคลากรด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหารระดับสูง รวมถึงผู้แทนจากองค์กรและกระทรวงยุทธศาสตร์ จาก สถาบัน National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ