20 มิ.ย. 2560
ทีมงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าภาควิชาฯ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บุคลากร ให้การต้อนรับ และ ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลพื้นฐานเชิงวิเคราะห์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในงานนี้ นายกสภาฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมทางด้านสิ่งทอ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วย