21 ก.ค. 2560
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด และ นอกจากนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังจัดให้มีพิธียกย่อง และเชิดชูเกียรติ นิสิตดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย มอบประกาศนียบัตร และเหรียญที่ระลึก เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจแด่นิสิตอีกด้วยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


และในงานนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณบริษัท NSL Foods Co. Ltd. และสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้การสนับสนุนอาหารว่างในโครงการปฐมนิเทศนี้ด้วยครับ