2 ส.ค. 2560
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและพัฒนา จากประเทศเนปาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 Asian Institute of Technology (AIT) ได้ประสานงานขอนำเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและพัฒนาจากประเทศเนปาล จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Post-Harvest Management and Processing of Agro-Commodities for Foo-based Nutrition ที่จัดโดย AIT