17 ส.ค. 2560
ผู้บริหาร อก. เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย นำคณาจารย์ผู้แทนภาควิชาฯ เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการวิจัย มีงานวิจัยที่มุ่งเน้นผลงานนวัตกรรมด้านอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมด้านเส้นใยและสิ่งทอ รวมทั้งงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจจะสามารถร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตผลงานคุณภาพสูง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์