7 ก.ย. 2560
การอบรมและสัมมนาหัวข้อ Advanced Food Processing for enhancing Food and Nutrition Security

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ Advanced Food Processing for enhancing Food and Nutrition Security โดย Prof.Dr. Jenshinn Lin, Professor in Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2560 และจัดอบรมหัวข้อ Managing microbiological food safety hazards in agricultural products โดย Prof.Dr. Ratih Dewanti - Hariyadi, Professor in Food Microbiology, Southeast Asian Food and Agric. Science & Technology (SEAFAST) Center Bogor Agricultural University, Indonesia ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: