25 ก.ย. 2560
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรผู้อาวุโส

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรผู้อาวุโส และเป็นการแสดงความขอบคุณ คณาจารย์ และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่านที่ได้ทุมเทกำลังกาย กำลังใจ สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่คณะฯ ตลอดอายุราชการที่ผ่านมา โดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก ร่วมถึงผู้เกษียณกล่าวความในใจ และรับประทานอาหารร่วมกัน งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
- รศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
- อาจารย์นิตยา ทับทิมทัย สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
- นางพรพรรณ ปาวงศ์นา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
- นางสาววาสนา สุวรรณรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- นายบุญปลูก บุญเลิศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- นางมานิตย์ แสงศร สังกัดสำนักงานเลขานุการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: