25 ก.ย. 2560
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560” โดย ในส่วนคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ส่วนกลาง พัฒนาบริเวณสโมสรนิสิต และพัฒนาพื้นที่ภายในเพื่อทำกิจกรรม 7 ส. ของแต่ละหน่วยงาน รอบบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และมีลักษณะภูมิทัศน์ที่ดี สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ