25 ก.ย. 2560
แนะแนวทางการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมออกบูธแนะนำและให้ข้อมูลการเข้าศึกษา ในงานเปิดบ้านสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร ระยะเวลาการเข้าศึกษาตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่าย ทุนอุดหนุนการศึกษา รวมทั้งข้อแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นการพิจารณาก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร