25 ก.ย. 2560
การแสดงวิสัยทัศน์ การตอบคำถามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก การสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ การตอบคำถามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1) ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2) รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร