4 ต.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ผู้แทน และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 และ รายงานผลงานดำเนินการในรอบปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและสื่อสาร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย คณะกรรมการประเมินฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ รวม 4.19 การดำเนินงานระดับดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ มา ณ โอกาสนี้