10 ต.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 51 ปี

ผศ. รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมยุงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย