31 ต.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับเลือกจากการสรรหาเป็น คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยจัดให้มีพิธีส่งมอบงานคณบดี จาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณ ผศ.รัชด ชมภูนิช มา ณ โอกาสนี้ _/\_