20 พ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาคปลาย ปี 60

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (XK 08) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 1. รายงานตัว วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. เท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: