21 พ.ย. 2560
คณบดีคณะมนุษศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

06.11.2560

รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดี และผู้ติดตาม เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
#Humanities #agroku #agrokasetsart