รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องอัดรีดแผ่นพลาสติก
10 เม.ย. 2560
สอบราคาซื้อเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง (High Pressure Reactor)
21 มี.ค. 2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร 5 ชั้น 5) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น..เอกสารประกอบการรับแบบสอบราคา 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 2. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ระบุด้วยว่ารับแบบสอบราคารายการอะไร) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 5. สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียน...

สอบราคาซื้อชุดเครื่องอัดรีดแผ่นพลาสติก (Sheet Extrusion Line)
23 ก.พ. 2560

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร 5 ชั้น 5) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น..เอกสารประกอบการรับแบบสอบราคา 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 2. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ระบุด้วยว่ารับแบบสอบราคารายการอะไร) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 5. สำเนาแบบแสดงการลงทะเบ...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศ แขวงลาดยาว
15 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซสเซียส
15 พ.ย. 2559
1 2 3 4 5 . . .24 Next