ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -86 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1 เม.ย. 2563

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสมารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1 เม.ย. 2563

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสมารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกวดราคาซื้อดู้ดูดคัวนไอสารเคมีพร้อมชุดกำจัดไอกรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1 เม.ย. 2563

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1 เม.ย. 2563

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.agro.ku.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ...

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตัล (Digital printer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1 เม.ย. 2563

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.agro.ku.ca.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2562-5000 ต่อ 5105 ในวันและเวลาราชการ

...

1 2 3 4 5 . . .33 Next