ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลนวัตกรรมใหม่ระดับโลก Mintel Global New Product Database (GNPD)
4 ก.พ. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่ายงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้งประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลงและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหนายงานของรัฐ นั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลนวัตกรรมใหม่ระดับโลก จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

ประกาศเผยแพร่แผน ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -86 องศาเซสเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
21 ม.ต. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่ายงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้งประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลงและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหนายงานของรัฐ นั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -86 องศาเซสเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

ประกาศเผยแพร่แผน ชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
21 ม.ต. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่ายงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้งประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลงและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหนายงานของรัฐ นั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

ประกาศเผยแพร่แผน ชุดเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบควางคงทนของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
21 ม.ต. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่ายงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้งประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลงและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหนายงานของรัฐ นั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อชุดเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องมือวิเคราะห์สารเทคนิคโครมาโครกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
21 ม.ต. 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหรพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่ายงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้งประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลงและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหนายงานของรัฐ นั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สารเทคนิคโครมาโตรกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

1 2 3 4 5 . . .33 Next