ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.6/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้นชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบร...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สารเทคนิคโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)
28 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สารเทคนิคโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์สารเทคนิคโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.12/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 นั้นเครื่อง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2563

ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.11/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 นั้นเครื่องพิมพ์ดิจิตัล (Digital printer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็น...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตัล (Digital printer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2563

ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอล (Digital printer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.5/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 นั้นเครื่องพิมพ์ดิจิตัล (Digital printer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยเ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
23 เม.ย. 2563

ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.4/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 นั้นชุดเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดอบความคงทนของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเนอราคา ได้แก่ บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด ...

1 2 3 4 5 . . .35 Next