Scholarships for International Graduate Students 2017
24 มี.ค. 2560

Faculty of Agro-Industry (AI), Kasetsart University (KU) offers scholarships for new international students to undertake graduate studies (Ph.D. and MS.) in the attached programs:

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกบูท ในงานการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
22 มี.ค. 2560

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานการปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านได้กล่าวว่า การพัฒนาประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 จะต้อง “ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย “องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” จะเป็นปัจจัยสำคัญที่การขับเคลื่อนประเทศให้ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สร้างเสริมความมั่งคั่ง และก่อเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา การนำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยไปใช้ในกา...

ประกาศ : การรับโอนย้ายนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
15 มี.ค. 2560
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากสภาอุตสาหกรรมเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
13 มี.ค. 2560

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร และจับมือกันสร้างความร่วมมือระดมความคิดในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 คลัสเตอร์นำร่องสำคัญ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหาร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตร และ คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อให้ส...

คณะผู้แทนจาก Universitas Pendidikan Indonesia-upi เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24 ก.พ. 2560

คณะผู้แทนจาก Universitas Pendidikan Indonesia-upi เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.วศะพร จันทร์พุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 และ อาคารแปรรูป คณะอุตสาหกรรมเกษตร...

1 2 3 4 5 . . .33 Next