คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560
21 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรอ่านเพิ่มเติม..

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 ปี
6 ก.ค. 2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี
6 ก.ค. 2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าผลไม้ให้กับ คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

ประกาศ : การตรวจร่างกายแก่นิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 มิ.ย. 2560

ทีมงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
20 มิ.ย. 2560

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทน...

1 2 3 4 5 . . .37 Next