คณะนักวิชาการ จาก Philippine Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25 พ.ค. 2560

คณะนักวิชาการ จาก Philippine Normal University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร การเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อเจรจาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน อาทิการแลกเปลี่ยนบุคลากร และนิสิต ในด้านเทคโนโลยีการศึกษา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสีเขียว...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 พ.ค. 2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และการบริหารงานวิจัย กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ และบุคลากร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ มีผู้ร่วมศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 26 ท่าน ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าศู...

งานวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 37 ปี
24 พ.ค. 2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 37 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 โดยคณะฯ จัดให้มีกิจกรรมทำบุญถ...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านการคัดเลือกจาก โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
18 พ.ค. 2560

ตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้สมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการคัดเลือกติดอันดับ 1 ใน 5 คณะ ซึ่งคัดเลือก โดย ที่ปรึกษาโครงการฯ รศ.ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา พร้อมทีมงาน จึงมีกำหนดให้จัดกิจกรรม Pre Validation คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย คณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้แทน และ หัวหน้าสำนักงานเลขาน...

งานแถลงข่าวโครงการ ลิตเติล ฟอเรสต์ ปี 2 สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ
5 พ.ค. 2560

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ “ลิตเติล ฟอเรสต์ ปี2 สร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ” เพื่อระดมทุนหารายได้สร้างฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วม ให้กับชาวบ้านในเขตอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ โดยมี ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคุณเชอรรี่ เข็มอัปสร คุณโรจน์ อิชชู่ คุณพลพัฒน์ อาซาว่า คุณจ๋อม เทียเตอร์...

1 2 3 4 5 . . .35 Next