ประวัติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จากนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการส่งออกตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (ปี 2515-2519) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 ด้วยความเป็นผู้นำในการเปิดสอนหลักสูตรในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมหลายสาขาวิชา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำการเปิดสอนหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง อุตสาหกรรมเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร กึ่งอาหาร และมิใช่อาหาร ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ด้วยการตระหนักในความสำคัญของการบรรจุที่มีต่อคุณภาพและการตลาดของผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท กอปรกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ การบริหาร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เครื่องจักร เครื่องมือทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้นำในการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตสารชีวภาพต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีการตัดต่อยีน การค้นหาและสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรเป็นการผสมผสานความรู้ด้านชีวเคมี จุลชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน

เมื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้จำนวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศ แต่ยังคงขาดแคลนบุคลากรในระดับนักวิชาการและผู้ควบคุมการผลิต ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในระบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้ก่อตั้งหลักสูตรวิทยาการสิ่งทอจึงมุ่งเส้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทุกขั้นตอนของการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดหลักสูตรให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ กระบวนการผลิตสิ่งทอ และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนการออกแบบการตลาด และการจัดการสินค้าสิ่งทอ เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ

และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรรมเกษตรจำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ในด้านการวิจัย และการปฏิบัติเชิงบริหาร เพื่อเป็นการเสริมความรู้ความชำนาญทางการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารและการจัดการเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสริมให้บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรสามารถก้าวหน้า ในตำแหน่งบริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและเป็นการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน

ปรัชญาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจหลักคณะอุตสาหกรรมเกษตร

1. การผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
2. งานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
3. งานบริการทางวิขาการแก่สังคม
4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

วิสัยทัศน์ (VISION) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรในเอเซีย

พันธกิจ (MiSSION) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

คณะผู้บริหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณบดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน รับผิดชอบในระดับคณะ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย เลขานุการคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานเลขานุการ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด
รองคณบดี
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพยากร
รศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษานานาชาติ
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้
ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
 
รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์
ผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์
 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี
 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อ. ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ
 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและบริหารการเปลี่ยนแปลง
ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการภายใน
รศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
ผู้ช่วยคณบดี
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านวิชาการ
ผศ.ดร.ขนิษฐา วัชราภรณ์
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร
รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
หัวหน้าภาควิชา
 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร.กุลนาถ ทองขาว
 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ผศ.ดร. อำพร เสน่ห์
 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ผศ. ปวริน ตันตริยานนท์
 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
 
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์

สำนักเลขานุการ

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเลขานุการ จัดตั้งขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปี พ.ศ. 2523 ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน 2523 โดยในระยะเริ่มก่อตั้งคณะอุตสาหกรมเกษตร มีหน่วยงานในสังกัดรวม 5 หน่วยงาน คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีฐานะเป็นเทียบเท่าภาควิชา ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร อำนวยความสะดวกด้านงานการเรียนการสอนและการวิจัย งานการเจ้าหน้าที่ งานบริการทางวิชาการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติจาก กม. ให้มีการแบ่งโครงสร้างสำนักงานเลขานุการออกเป็น 3 ส่วน คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ และงานบริการการศึกษา

สถานที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2562-5000 โทรสาร 02562-5001 e-mail : fagikkso@ku.ac.th

ปรัชญา ปณิธาน ของสำนักเลขานุการ

"มุ่งให้บริการและพัฒนาระบบงานตามปณิธานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรด้วยคุณภาพ"

วัตถุประสงค์ของสำนักเลขานุการ

1. สนับสนุนและให้บริการงานการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคม และประเทศชาติ
2. สนับสนุนงานและให้บริการด้านงานวิจัยของ ภาควิชา/สาขา ในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ สามารถนำไปเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. อำนวยความสะดวกด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
4. สนับสนุนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายของสำนักเลขานุการ

1. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คือ
1. งานบริหารและธุรการ ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2. งานคลังและพัสดุ ดูแลรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
3. งานบริการการศึกษา ดูแลรับผิดชอบงานทะเบียนนิสิตและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ งานห้องปฏิบัติการกลาง งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานห้องสมุด สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ให้บุคลากรมีความพร้อมและก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน