ช่องทางการสมัครเข้าศึกษา
ช่องทางการสมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี ที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำได้หลายช่องทาง ผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะสมัครด้วยช่องทางใด ต้องเป็นนักเรียนแผนการเรียน วิทยา1ศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ช่องทางการสมัครต่างๆ มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

1. รับตรง
เปิดรับสมัคร: ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
  ข้อดี: การแข่งขันสูง
  ข้อเสีย: การแข่งขันสูง
  ใช้คะแนน GAT รหัสวิชา 85 PAT1 รหัสวิชา 71 และ PAT2 รหัสวิชา 72 (เฉลี่ย 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 30%) และ GPA สะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
   
2. โควต้าพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สนใจสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ให้เลือกสมัครคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์) ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์
  ข้อดี: การแข่งขันปานกลาง
  ข้อเสีย: ในบางสาขาวิชาไม่สามารถเลือกเข้าสาขาวิชาที่ต้องการได้โดยตรง ต้องแข่งขันโดยใช้คะแนน admission ในการเลือกสาขาวิชาอีกครั้ง
  ใช้คะแนน O-NET (30%) GAT85 (10%) PAT71(10%) PAT72(30%) GPAX (20%)
   
3. โควต้าพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สนใจสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ให้เลือกสมัครคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์) ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์
  ข้อดี: การแข่งขันปานกลาง
  ข้อเสีย: ในบางสาขาวิชาไม่สามารถเลือกเข้าสาขาวิชาที่ต้องการได้โดยตรง ต้องแข่งขันโดยใช้คะแนน admission ในการเลือกสาขาวิชาอีกครั้ง
  ใช้คะแนน O-NET (30%) GAT85 (10%) PAT71(10%) PAT72(30%) GPAX (20%)
   
4. โควต้าพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สนใจสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ให้เลือกสมัครคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์) ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์
  ข้อดี: การแข่งขันปานกลาง
  ข้อเสีย: ในบางสาขาวิชาไม่สามารถเลือกเข้าสาขาวิชาที่ต้องการได้โดยตรง ต้องแข่งขันโดยใช้คะแนน admission ในการเลือกสาขาวิชาอีกครั้ง
  ใช้คะแนน O-NET (30%) GAT85 (10%) PAT71(10%) PAT72(30%) GPAX (20%)